Privacyverklaring

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Alpha Gen Gold B.V. verantwoordelijk voor het op de juiste wijze verwerken van uw persoonsgegevens. Deze verantwoordelijkheid geldt ook voor Alpha Gen Gold wanneer uw persoonsgegevens door derden namens Alpha Gen Gold worden verwerkt.

Wanneer u vragen of klachten heeft over de manier waarop Alpha Gen Gold uw persoonsgegevens verwerkt of wanneer u andere rechten op grond van de AVG wilt uitoefenen, zoals het corrigeren, verwijderen en beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u met ons contact opnemen:

Contactgegevens

Alpha Gen Gold B.V.
Mr. D.U. Stikkerstraat 10
6842 CW  Arnhem
legal@alphagengold.nl

Persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst tussen u en Alpha Gen Gold:

Doel van de verwerking: informatieverstrekking/klantenservice

 • E-mailadres – het beantwoorden van uw vraag, het sturen van updates
 • Inhoud van uw verzoek/klacht/suggestie – om uw vraag te kunnen beantwoorden en voor analyse/verbetering van onze dienstverlening
 • Telefoonnummer – om contact met u op te kunnen nemen over uw verzoek
 • Data en tijdstippen van de contacten tussen u en Alpha Gen Gold – om uw vraag te kunnen beantwoorden en om onze dienstverlening te kunnen verbeteren

Doel van de verwerking: transactieverwerking/verrichten van betalingen

 • Naam – verificatie van de juiste tenaamstelling van uw bankrekening
 • Woonplaats – verificatie van de juiste tenaamstelling van uw bankrekening
 • IBAN – verrichten van betalingen aan u, het ontvangen van betalingen van u

Doel van de verwerking: opstellen klantprofiel, acceptatieprocedure en tegengaan van witwaspraktijken, voldoen aan de Wet op het financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

 • Volledige Naam – verificatie van uw identiteit
 • Adres – verificatie van belastingplicht
 • Postcode/Woonplaats – verificatie van belastingplicht
 • Land – verificatie van belastingplicht
 • Geboortedatum – verificatie van uw identiteit
 • Geboorteplaats – verificatie van uw identiteit
 • Nationaliteit – verificatie van uw identiteit en belastingplicht
 • IBAN – afgeleide verificatie van uw identiteit
 • Vragenlijst om uw beleggersprofiel vast te kunnen stellen – risicoanalyse
 • Vragenlijst om de bron(nen) van uw financiële middelen vast te kunnen stellen – voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme
 • Kopie van uw legitimatiebewijs – verificatie van uw identiteit
 • Bewijsmiddelen ten aanzien van uw woonadres – verificatie van belastingplicht

Derden

Alpha Gen Gold kan (een deel van) uw persoonsgegevens verstrekken aan derden, wanneer deze derden in opdracht van Alpha Gen Gold de dienstverlening van Alpha Gen Gold faciliteren, bijvoorbeeld ICT service providers. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting ter inzage worden gegeven aan overheidsinstanties en toezichthouders, zoals de Belastingdienst, FIU Nederland, AFM en DNB. Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt voor commerciële (marketing) activiteiten.

Uw rechten

U heeft het recht om Alpha Gen Gold te verzoeken om inzage in en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U heeft het recht om toestemming voor de verwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ingangsdatum

Deze Privacyverklaring is geldig vanaf 16 maart 2018, 00.00 uur.